kupittaa-ilmakuvat-kesä-2017-12.jpg

Yliopiston ja yritysten yhteiset tutkimusprojektit

Monitieteinen Turun yliopisto tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön yhden tutkimusalan projekteista laajoihin monitieteisiin tutkimuskokonaisuuksiin, joissa on mukana lukuisia yrityksiä. Projekteissa yritykset pääsevät kontaktiin myös yliopiston laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa.

Turun yliopistossa tehdään jatkuvasti niin isoja kuin pieniä hankkeita yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Usein hankkeissa on rahoittajina myös kolmas osapuoli, esimerkiksi Business Finland, EU tai Suomen Akatemia. 

Tutustu valikoituihin esimerkkeihin, ole yhteydessä esimerkiksi tiedekuntien yritysyhteistyöstä vastaaviin yhteyshenkilöihin ja tiedustele mahdollisuutta käynnistää oma projektisi tai yhteisrahoitteinen tutkimus. 

Yliopiston tutkijat toteuttavat myös lyhytkestoisia konsultaatioita ja tilaustutkimuksia sekä selvityksiä.

Esimerkkejä yhteisistä tutkimusprojekteista

PARAS

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristyneisyys heikentävät ihmisten kokonaisvaltaista terveyttä, mikä on korostunut korona-aikana. PARAS (Playful Activity Remotely and Socially) -konsortion hankeidean avulla sosiaalisia suhteita, terveyttä ja oppimista pyritään tukemaan pelillisyyden avulla. Pelillisyys tuo ihmiset yhteisen tekemisen äärelle, mikä on mahdollista etäolosuhteissakin. PARAS-hankkeessa ryhdytään kehittämään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa pelillisyyteen ja älyteknologiaan perustuvaa ratkaisua, jota voidaan hyödyntää terveyden, oppimisen ja sosiaalisen sisällön tarjoamiseen alustatalouden periaatteiden mukaisesti.

>> Mediatiedote

>> Lisätietoja: Anni Pakarinen

PRIVASA

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotekehitystä tuottamalla anonyymia, yksilötasoista terveysdataa yritysten kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin. PRIVASA-hankkeessa tuotettujen työkalujen yksityisyystietoiset algoritmit muuntavat henkilötietoja sisältävät aineistot muotoon, jossa niiden käyttö lääketieteelliseen tutkimukseen, testaukseen ja validointiin on mahdollista tietosuojaa kunnioittaen.

>> Mediatiedote
 

Sea for Value – SMARTER

SMARTER-projekti keskittyy digitalisoimaan sataman toimintoja ja sen on tarkoitus tuottaa helposti toistettavia ratkaisuja matkustaja- ja rahtiliikenneterminaaleille. Suomen kansainvälisestä kaupasta noin 90 prosenttia kulkee merireittejä pitkin. Koska suuret markkinat ja teollisuuden keskukset ovat kaukana, kannattaa kuljetuksissa ottaa kaikki hyöty irti digitalisaatiosta. Älykkäät satamat ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kuljetusketjuissa. Satamatoiminnot kytkevät merikuljetukset muihin kuljetusmuotoihin ja mahdollistavat tehokkaat kuljetusketut. Projektissa otetaan huomioon logistiikkaketju rekkaliikenteestä satama-alueelle ja lastauslaiturilta väylälle.
 

>> Hankkeen verkkosivut

BIIDEA

BIIDEA (Blended Interactive Innovation Distance Ecosystem Architectures) tarkastelee innovaatioprosesseja yhdistetyn todellisuuden tiloissa. Fokuksessa on, miten innovaatiot syntyvät ja kehittyvät virtuaalisessa (VR), lisätyssä (AR) ja tehostetussa todellisuudessa (MR) sekä näiden yhdistelmissä laajennetun todellisuuden (XR) hybriditiloissa, joissa fyysinen ympäristö, ihmiset ja tehostettu todellisuus kohtaavat ja sekoittuvat toisiinsa tuottaen jotain uutta ja hyödyllistä innovaatioprosesseihin.

>> Hankkeen verkkosivut

Sea for Value - Fairway

DIMECCin Sea for Value -ohjelmassa (S4V) luodaan valmiuksia itseohjautuvaa meriliikennettä varten. Siinä keskitytään uudenlaisiin palveluihin ja tietovirtoihin sekä luodaan valmiudet edistyneiden autonomisten toimintojen ja navigoinnin käyttöön.

>> Hankkeen verkkosivut

SusCon

Sustainable Shipbuilding Concepts (SusCon) -projekti keskittyy kestävyyspohjaiseen (engl. sustainability) arvonluontiin risteilijäteollisuudessa. Tavoitteena on tutkia uudenlaisia kestäviä ratkaisuja ja menetelmiä kestävyyden parantamiseksi jo laivan rakennusvaiheessa. SusCon keskittyy lopputuotteen lisäksi laivanrakennusverkoston sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä uudenlaisiin, entistä tehokkaampiin työskentelytapoihin.

SusCon-hankkeen päärahoittajana on Business Finland, ja se liittyy Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja vuoden 2021 alussa perustettava teknillinen tiedekunta sekä VTT Oy. Yritysosapuolia ovat Evac Oy, Meyer Turku Oy, Lautex Oy, Oy NIT Naval Interior Team Ltd, Paattimaakarit Oy, Piikkio Works Oy, Royal Caribbean Group sekä Meriteollisuus ry.

>> Hankkeen verkkosivut

Artificial Intelligence Governance and Auditing (AIGA)

The purpose and mission of the AIGA program is to enable executing responsible AI in practice through laying out best-in-class governance mechanisms and auditing principles for algorithmic decision-making and building a commercialization roadmap for AI governance and auditing.

>> AIGA

Cancer IO

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO aloitti toimintansa toukokuussa 2020 Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden ohjelmassa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta julkisen tutkimuksen osuus on noin viidennes. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmän piirissä. Helsingin yliopiston koordinoima Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia immunoterapia-alan hankkeita, jotka tullaan toteuttamaan Helsingin ja Turun yliopistossa, kolmessa yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa ja kahdeksassa suomalaisessa yrityksessä. Hankkeessa on mukana myös useita potilasjärjestöjä ja yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä. Hanke on alallaan yksi Euroopan suurimmista

>> Hankkeen verkkosivut

Digital Disruption of Industry (DDI)

Teollisuuden digitaalinen murros -konsortio (Digital Disruption of Industry, DDI) kuuluu Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmaan Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot. Se tutkii digitalisaation vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden kautta. Konsortiossa on mukana kymmenen tutkimusryhmää, jotka tulevat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Turun yliopistosta, VTT:stä ja ETLAsta. Konsortiota johtaa professori Martti Mäntylä Aalto-yliopistosta.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijaryhmää johtaa professori Tuomas Mylly.

>> Konsortion verkkosivut 

INNOTORI

Innotori aktivoi ruokaketjun yritysten innovaatiotoimintaa. Innotori on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen ruokaketjun pienten ja keskisuurten yritysten kehitys- ja yhteistyöhanke, jonka tavoitteet ovat:

  • yritysten innovaatiotoiminnan aktivoiminen ja siten kotimaisen laadukkaan ruoan saatavuuden turvaaminen
  • asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  • ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston rakentaminen
SUSTIS (Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks)

Tekes-rahoitteisen SUSTIS-hankkeen tavoitteena on luoda laivanrakennusverkostolle uusia toimintamalleja vastuullisuuden edelläkävijänä maailmassa. Toimintamalleissa tarkastellaan laivan koko elinkaarta. Ympäristövaikutusten lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ovat keskeisessä roolissa. 

SUSTIS-hankkeen (Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks) osapuolina ovat Meyer Turku Oy sekä Turun yliopiston Technology Research Center, Centre for Collaborative Research ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Lisäksi hankkeessa ovat mukana SSAB Europe Oy, Naval Interior Team Oy, Piikkiö Works Oy sekä VTT.  

>> SUSTIS-hankkeen verkkosivut

Tiedekuntien yhteyshenkilöt

Humanistinen tiedekunta

lehtori Timo Virtanen 

Kasvatustieteiden tiedekunta

tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski

Lääketieteellinen tiedekunta

tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta

apulaisprofessori Mika Viljanen

Turun kauppakorkeakoulu

johtaja Antti Saurama

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

professori Pekka Räsänen